logo ami nu16

 

АЗОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

"Одеська морська академія"

logo nu oma

Вівторок, листопада 30, 2021
sitemap

Освітня система АМІ

ОСВІТНЯ СИСТЕМА (ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ)

 

1. Ступені вищої освіти в АМІ НУ «ОМА».

Вища освіта визначається сукупністю знань, умінь і практичних навичок, способів мислень, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей та компетентностей за певною кваліфікацією на рівнях вищої освіти і регулюється Законом України «Про вищу освіти» від 28.09.2018 р. № 1556-18 (посилання)

В АМІ НУ «ОМА» підготовка фахівців здійснюється за освітньо-професійними програмами, що передбачають присудження відповідного рівня вищої освіти:

перший (бакалаврський), бакалавр;
другий (магістерський), магістр.

На рівні «бакалавр» підготовка фахівців денної і заочної форми навчання здійснюється за наступними ОПП:

Навігація та управляння морськими суднами;
Управління судовими технічними системами і комплексами;
Менеджмент в галузі морського та річкового транспорту.

На рівні «магістр» підготовка фахівців донної та заочної форм навчання здійснюється за ОПП "Менеджмент організацій і адміністрування підприємств морського транспорту".
Документ про вищу освіту видається особі, яка успішно виконала вдповідну освітню програму та пройшла підсумкову атестацію.

2. Форми навчання в АМІ НУ «ОМА».

2.1. Очна форма навчання.
За очною формою навчання здійснюється навчання з відривом від виробництва з основним акцентом на аудиторні заняття за умов безпосереднього контакту курсантів з викладачами і між собою.

2.2. Заочна форма навчання.
За заочною формою здійснюється навчання без відриву від виробництва, де домінує самостійна робота студентів де безпосередні контакти студентів і викладачів обмежені.

3. Освітня система ґрунтується на принципах і положеннях, визначених в законодавстві України про освіту, нормативних документів МОН України, національного агентства по забезпеченню якості освіти.

4. Система забезпечення якості освіти

4.1. Нормативне забезпечення (посилання);
4.2. Моніторинг системи якості.

Європейські стандарти забезпечення якості вищої освіти:

політика забезпечення якості освіти;
розробка затвердження програм;
студентоцентроване навчання;
зарахування, досягнення, визначення кваліфікацій та атестація курсантів /студентів;
викладацький склад;
навчальні ресурси;
публічна інформація;
моніторинг і періодичний перегляд програм;
циклічне зовнішнє забезпечення якості вищої освіти.

Система внутрішнього забезпечення якості освіти:

визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти (посилання);
здійснення моніторингу та періодичного перегляду програм (посилання);
щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників та оприлюднення результатів в будь-який спосіб (посилання);
забезпечення підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників (посилання);
забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу за кожною освітньою програмою;
забезпечення наявності і інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом (посилання);
забезпечення публічної інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації (посилання);
забезпечення наявності системи запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових працях викладацького складу та здобувачів освіти (посилання)

Кадрове забезпечення освітньої діяльності:

дотримання кадрових вимог щодо діяльності провадження освітньої діяльності відповідно до Постанови КМУ від 30.12.2015 р. № 1187 «Про затвердження ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» (посилання);
зарахування НПП на роботу до інституту здійснюється за конкурсним відбором відповідно до (посилання);
рейтингове оцінювання викладачів здійснюється щорічно відповідно до Положення (посилання);
підвищення кваліфікації та стажування НПП здійснюється відповідно до Положення (посилання).

Матеріально–технічне забезпечення:

дотримання технологічних вимог щодо матеріально-технічного забезпечення провадження освітньої діяльності відповідно до Постанови КМУ від 30.12.2015 р. № 1187 «Про затвердження ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»;
забезпеченість приміщеннями для проведення навчальних занять та контрольних заходів, лабораторіями, тренажерами, полігонами, обладнанням, устаткуванням;
забезпеченість курсантів гуртожитком;
наявність доступу до баз даних забезпечення освітнього процесу спорідного профілю та баз даних наукових видань (посилання).

Інформаційне забезпечення:

дотримання технологічних вимог щодо інформаційного забезпечення провадження освітньої діяльності відповідно до Постанови КМУ від 31.12.2015 р. № 1187 «Про затвердження ліцензійних умов провадження освітньої діяльності»;
наявність офіційного сайту АМІ НУ «ОМА», на якому розміщена основна інформація про діяльність Інституту;
наявність електронного ресурсу АМІ НУ «ОМА», який містить навчально-методичні матеріали з навчальних дисциплін навчального плану (посилання);
забезпеченість курсантів /студентів підручниками, навчальними посібниками, що містяться у бібліотеці Інституту.

Навчально-методичне забезпечення:

дотримання технологічних вимог щодо навчально-методичного провадження;
наявність робочої програми з кожної дисципліни навчального плану;
наявність програми практичної підготовки, робочих програм практик;
забезпеченість курсантів (студентів) навчальними матеріалами з кожної НД навчального плану;
наявність методичних матеріалів для проведення атестації здобувачів вищої освіти (посилання);
наявність критеріїв оцінювання знань і вмінь студентів (посилання).

Студентоцентроване навчання:

зарахування, досягнення, визнання та атестація курсантів /студентів;
рейтингове оцінювання діяльності курсантів (посилання);
вільний вибір навчальних дисциплін (посилання);
участі в управлінні Інституту (члени комісій, науково-методичної ради, вченої ради);
забезпечення академічної мобільності курсантів /студентів (посилання).

Моніторинг успішності досягнень курсантів:

Положення про організацію контролю та оцінювання успішності навчання здобувачів вищої освіти (посилання);
рекомендації щодо підготовки та проведення комплексних контрольних робіт (посилання № 2-03-437);
забезпечення наявності інформаційних систем для управління освітнім процесом: програма «Деканат», Єдина державна база з питань освіти.

Індикатори якості:

контингент курсантів/студентів (посилання);
інформація про успішність (посилання);
досягнення освітніх програм та задоволеність курсантів (посилання);
інформація про працевлаштування випускників (посилання).

4.3. Результати опитувань щодо якості освіти:

опитування щодо якості викладання НД  (посилання);
опитування щодо освітнього процесу в умовах карантину (посилання);
опитування щодо складання ДА дистанційно (посилання);
інші види опитувань (посилання).

5. Органи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності

Склад методичної Ради підстава: Розпорядження АМІ НУ "ОМА" № 18 від 21.09.2020 р.
Склад Ради з якості підстава: Наказ АМІ НУ "ОМА" № 153 від 05.04.2021 р.