logo ami nu16

 

АЗОВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

"Одеська морська академія"

logo nu oma

Середа, листопада 22, 2017
sitemap

Наукова робота кафедри ЕСЕУ

ship

НАУКОВА І НАУКОВО-ТЕХНІЧНА

діяльність кафедри

"Експлуатація суднових енергетичних установок"

 

І. Загальна інформація про діяльність кафедри

Кафедра «Експлуатація суднових енергетичних установок» (ЕСЕУ) є випускаючою кафедрою і здійснює підготовку фахівців на освітньо-кваліфікаційному рівні «бакалавр» в галузі знань 27 "Транспорт", за спеціальністю 271 "Річковий та морський транспорт" та спеціалізацією "Експлуатація суднових енергетичних установок".

Завідувач кафедри, кандидат технічних наук, доцент ЛИТВИНЕНКО Володимир Петрович.

Теоретичний цикл вивчення фахових дисциплін здійснюється в спеціалізованих аудиторіях кафедри, з використанням відео- аудіо- обладнання, діючими навчально-демонстраційними стендами, комп'ютерної техніки та освітніх технологій, які включають в себе мультимедійні програми, які моделюють роботу діючих на суднах машин і механізмів.

Практичне навчання курсантів і студентів проводиться у лабораторіях кафедри – суднових двигунів внутрішнього згорання, гідравліки, термодинаміки і холодильних установок, суднових допоміжних механізмів, суднових підйомно-транспортних машин, суднових котлів, судноремонту, а також в слюсарних та токарно-механічних майстернях. Лабораторії оснащені відповідним обладнанням і посібниками, що дозволяє отримати навики технічної експлуатації енергетичних установок суден морського та річкового флоту.

Науково-педагогічний склад кафедри включає 9 штатних викладачів, з яких: 6 - кандидатів технічних наук, доцентів, 3 - старших викладачів.

Обслуговування технічного та технологічного обладнання кафедри забезпечується допоміжним персоналом, який має відповідну вищу освіту і практичний досвід роботи.

На кафедрі викладаються наступні дисципліни: автоматизація суднових енергетичних установок, англійська мова, англійська мова за професійним спрямуванням, безпечне управління СЕУ, безпечне управління СЕУ та менеджмент машинної команди, гідромеханіка, енергоспоживальні елементи СЕУ, метрологія та теплотехнічні вимірювання, основи охорони праці, основи суднової енергетики, основи суднової енергетики, суднова холодильна техніка, судновий гідропривід, суднові вантажні та палубні механізми, суднові двигуни внутрішнього згоряння, суднові допоміжні установки і системи, суднові котельні установки, суднові турбінні установки, теплопередача, термогідродинамічні процеси, технічна експлуатація СЕУ, технічна термодинаміка, технічне використання суднових технічних засобів и безпечне несення вахти, технічне обслуговування і ремонт суднових технічних засобів (СТЗ), цивільний захист, технологічна практика, плавальна практика.

II. Пріоритетні напрями розвитку наукових дослідження кафедри

  • Енергетика та енергоефективність;
  • Раціональне природокористування.

IІІ. Назва наукового проекту кафедри

  • Вдосконалення процесів згорання в суднових енергетичних установках. Керівник проекту: канд. техн. наук, доцент Литвиненко В.П.

Виконавці проекту: Соловйов А.А., канд. техн. наук, доцент; Просянок В.В., канд. техн. наук, доцент; Крючкова О.М., канд. хім. наук, доцент; Берестовой І.О., канд. техн. наук, доцент; Житаренко В.М., ст. викладач.

IV. Інформація про науково-дослідну роботу, що виконується на кафедрі

У рамках наукової тематики кафедри проводяться роботи пов'язані з проведенням експериментів згорання палива в циліндрі двигуна. В основу дослідження покладена перевірка умов розподілу тиску в активній фазі згорання паливоповітряної суміші. Висунута гіпотеза заснована на попередньо отриманих результатах розрахунку розподілу тиску по ходу поршня. Таким чином, ставиться завдання по встановленню відносних показників розглянутого параметра на діючій моделі та планується здійснення перевірки розроблюваних методів.

Передбачається розглянути вплив підведеного електростатичного поля в камеру згорання на умови утворення фронту полум'я з урахуванням термодинамічних процесів, що відбуваються в циліндрі двигуна. Планується перевірка особливостей взаємозв'язку фронту полум'я, що фрагментарно змінюється з електростатичною полярністю зарядів в камері згорання.

До досліджень кафедри залучаються курсанти (студенти), що беруть участь у виконанні операцій розбирання і зборки двигуна, фіксації параметрів і виконанні супутніх технологічних операцій. Крім того, в роботі бере участь група викладачів, які залучені в дослідження.

V. Список опублікованих наукових праць за 2016 рік

Автори наукових робіт

Назва роботи та видавництва,

в якому опубліковано роботу

1 Литвиненко В.П. Оценка потока энергии в судових дизелях / В.П.Литвиненко // Прикладна наука і сучасні інноваційні технології для розвитку морського транспорту:матеріали всеукраїнської конференції 26 травня 2016 . - Маріуполь: АМІ НУ «ОМА»,2016.-349 с.
2 Литвиненко В.П. Определение степени предварительного расширения посредством оценки внутрицилиндровых процес сов объемными показателям / В.П. Литвиненко // Судовые энергетические установки: научно-технический сборник. Вып. 36 . - Одесса: НЦ «ОМА», 2016. С. 9-16.
3 Берестовой А.М., Литвиненко В.П. Оценка работы дизеля в эксплуатации на основе скоростей сгорания топлива. / А.М. Берестовой, В.П. Литвиненко // Судовые энергетические установки: научно-технический сборник. Вып.36 . - Одесса: НУ «ОМА»,2016. С. 9-16.
4 Литвиненко В.П., Житаренко В.М. Определение калорических свойств робочих телна основе статистического анализа параметров судовых дизелей. / В.П. Литвиненко, В.М. Житаренко // Прикладна наука і сучасні інноваційні технології для розвитку морського транспорту:матеріали всеукраїнської конференції 26 травня 2016 . - Маріуполь: АМІ НУ «ОМА», 2016. - 349 с.
5 Просянок В. В. Коственный метод расчета мощности на примере судового дизеля / В.А. Семенов, В.В. Просянок // Прикладна наука і сучасні інноваційні технології для розвитку морського транспорту:матеріали всеукраїнської конференції 26 травня 2016 . - Маріуполь: АМІ НУ «ОМА», 2016. - 349 с.
6 Коваленко І.В. Исследование процесса усталостного разрушения элементов и деталей вспомогательных механизмов и конструкций, имеющих концетраторы напряжений / И.В. Коваленко // Прикладна наука і сучасні інноваційні технології для розвитку морського транспорту: матеріали всеукраїнської конференції 26 травня 2016 . - Маріуполь: АМІ НУ «ОМА», 2016. - С. 266-271.
7 Коваленко І.В. Изучение механических колебаний математического маятника в курсе «Физика» АМИ НУ «ОМА» с применением моделирования / И.В. Коваленко // Прикладна наука і сучасні інноваційні технології для розвитку морського транспорту: матеріали всеукраїнської конференції 26 травня 2016 . - Маріуполь: АМІ НУ «ОМА», 2016. - С. 260-265.
8 Берестовой І.О. Динамика изменения КПД цикла со смешанным подводом теплоты при изменении нагрузки на дизель / И.О. Берестовой, Г.В. Берестовая // Прикладна наука і сучасні інноваційні технології для розвитку морського транспорту: матеріали всеукраїнської конференції 26 травня 2016 . - Маріуполь: АМІ НУ «ОМА», 2016. – С. 235-240.
9 Житаренко В.М, Соловйов О.О. Особенности эксплуатации судових парових котлов при сжигании газомазутных смесей / В.М. Житаренко, А.А. Соловьев // Прикладна наука і сучасні інноваційні технології для розвитку морського транспорту: матеріали всеукраїнської конференції 26 травня 2016 . - Маріуполь: АМІ НУ «ОМА», 2016. - 349 с.
10 Берестовой І.О. Оценка термодинамических параметров дизеля при постоянном максимальном давлении / И.О. Берестовой // Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування: 7-ма Міжнародна науково-практична конференція, 22-23 вересня 2016 р. - Херсон: ХДМА, 2016, - 263 с.
11 Литвиненко В.П. Неравновесность в комбинированном цикле ДВС / В.П. Литвиненко // Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування: 7-ма Міжнародна науково-практична конференція, 22-23 вересня 2016 р. - Херсон: ХДМА, 2016, - 263 с.

 

VІ. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих вчених

Один викладач отримав вчене звання доцент кафедри «Експлуатація суднових енергетичних установок».

Один викладач підготовив і успішно захистив кандидатську дисертацію.

Науково-дослідна робота курсантів та студентів виконувалася у відповідності з планами науково-педагогічної діяльності викладачів кафедри.

Список проведених студентських конференцій у 2016 році

Назва конференції Організатори конференцій Дата конференцій
1 Засоби боротьби з гіпотермією Крючкова О.М. січень
2 Експлуатація суднових котлів і допоміжного обладнання (англійською мовою) Соловйов О.О., Самойленко О.Л. березень
3 Експлуатація ті несправності суднових турбін (англійською мовою) Просянок В.В. квітень

 

VII. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень

На даний час кафедра має у розпорядженні працюючий двигун 4 DV - 224 (4Ч17,5/24), одноциліндровий дизельний двигун Ч10,5/13, система моніторингу робочого процесу дизеля DEPAS, осцилографи, променевий тахометр, пірометр випромінювання, з температурною межею вимірювання (1 700 ? 2 000) °С, термопари в комплекті з покажчиками температури до 2000° С, мілівольтметр.

На кафедрі постійно поширюється та оновлюється матеріально-технічна база.